Prezidenti ČR a Československa: Chronologický přehled

Kdo byl naším prezidentem v roce 1968? Takto nějak zní oblíbená otázka vyučujících při písemném nebo ústním zkoušení.

S naším chronologickým přehledem budete mít jasno. Nejen, že zvládnete prezidenty ČR a Československa zařadit k příslušnému časovému období, ale zároveň o nich budete vědět i něco víc, takže zazáříte.

Prezidenti Československé republiky

1) Tomáš Garrigue Masaryk (v úřadě 1918 – 1935)

Prezidenti ČR a Československa: Chronologický přehled

Prvním prezidentem, který stál za vznikem samostatného Československa, byl Tomáš Garrigue Masaryk. Proto můžeme v mnoha obcích najít jeho sochy a podobizny. Jednalo se o jednu z nejvýznamnějších osob té doby.

 • Narodil se v roce 1850 v Hodoníně. Pocházel z obyčejných poměrů, to mu však nezabránilo ve studiích – stal se dokonce profesorem.
 • Přispíval do časopisů a psal také filosofické texty. Kromě toho působil jako poslanec, ale jeho působení zatím nemělo zásadní vliv, ačkoliv byl známý.
 • To se změnilo po vypuknutí první světové války. Přidal se na stranu Spojenců a odjel z Rakouska-Uherska do Paříže, kde se začal výrazněji politicky angažovat prostřednictvím založení Československé národní rady. Masaryk jednal s vládami Anglie, Ruska a Spojených států. V důsledku toho se mu podařilo prosadit poválečné roztržení Rakouska-Uherska a vznik samostatného československého státu.
 • Po skončení války 28. října 1918 vznikla samostatná Československá republika. V jejím čele stanul právě Masaryk.
 • O dva roky později, v roce 1920, byl zvolen prezidentem podle nové československé ústavy. Znovuzvolen byl ještě dvakrát – v roce 1927 a 1934.
 • Zemřel v roce 1937 na zámku v Lánech.

2) Edvard Beneš (v úřadě 1935 – 1938 a 1940 – 1945)

Prezidenti ČR a Československa: Chronologický přehled

Druhý prezident Edvard Beneš se narodil v roce 1884 v Kožlanech na Rakovnicku jako nejmladší syn rolníka. Také tedy pocházel z chudších poměrů. Navzdory tomu úspěšně vystudoval, a to nejen v Praze, ale i zahraničí.

 • Po vypuknutí války se Beneš zapojil do protirakouského odboje a pomáhal organizovat odbojovou organizaci Maffie. Tam se Beneš poznal s Masarykem, se kterým se sblížil.
 • Beneš také odešel do zahraničí. Žil v Paříži, kde organizoval spolu se Štefánikem zahraniční protirakouský odboj a kde se podílel na propagaci československého politického programu.
 • Po vzniku Československé republiky zastával post ministra zahraničí. Beneš byl později také premiérem.
 • Po abdikaci Masaryka byl zvolen v roce 1935 do funkce československého prezidenta. Brzy nato však přišla Mnichovská dohoda, v říjnu 1938 Beneš abdikoval a odešel do exilu. Po okupaci zbytku státu v březnu 1939 prohlásil Mnichov za neplatný. V průběhu války dosáhl uznání státu, vlády i prezidenta u všech spojeneckých států. Beneš opět vykonával funkci československého prezidenta, ale v exilu.
 • Beneš s příslibem blížícího se konce války v roce 1943 odjel do Moskvy, kde uzavřel spojeneckou smlouvu se Sovětským svazem. Odklonil od západních mocností, které český stát při Mnichově zradily. V roce 1945 pak jmenoval Beneš ve slovenských Košicích takzvanou vládu Národní fronty. Do Prahy se Beneš vrátil v květnu toho roku.
 • V roce 1946 byl znovuzvolen do prezidentské funkce. V roce 1948 však abdikoval a v jeho funkci jej nahradil Klement Gottwald.
 • Edvard Beneš zemřel v roce 1948 v Sezimově Ústí.

3) Emil Hácha (v úřadě 1938 – 1939)

Prezidenti ČR a Československa: Chronologický přehled

Jednalo se o takzvaného protektorátního prezidenta, protože svou funkci vykonával v období, kdy byla Československá republika okupována Němci.

 • Narodil se v roce 1872 v Trhových Svinech. Vystudoval práva.
 • Během první světové války spolupracoval s Ferdinandem Pantůčkem, napojeným na český protirakouský odboj.
 • Po podepsání Mnichovské dohody a následné abdikaci Edvarda Beneše byl jmenován v roce 1938 do funkce prezidenta republiky.
 • Po nátlaku ze strany Hitlera svěřil Československo pod ochranu Říše. Hácha zůstal prezidentem, ale reálně neměl žádné pravomoci. O všem rozhodoval protektor.
 • V květnu 1945, po skončení druhé světové války, je pak Hácha na pokyn komunistického ministra Noska, zatčen na lánském zámku a dopraven do vězeňské nemocnice na Pankráci. Tam 27. července roku 1945 umírá.

4) Klement Gottwald (v úřadě 1948 – 1953)

Prezidenti ČR a Československa: Chronologický přehled

Jednalo se o československého komunistického prezidenta. Narodil se v roce 1986 v Dědicích. Pocházel z chudých poměrů, jeho matka byla zemědělská dělnice. Vyučil se ve Vídni truhlářem.

 • Tři roky působil jako voják rakousko-uherské armády. V létě 1918 však z armády dezertoval a po vzniku samostatného Československa dva roky sloužil v Československé armádě.
 • Od roku 1926 pracoval na pražském sekretariátu KSČ (Komunistické strany Československa), předtím byl funkcionářem komunistické strany na Slovensku. V únoru 1929 se dostal do vedení strany. Gottwald byl tehdy zvolen generálním tajemníkem.
 • Po vypuknutí druhé světové války v listopadu 1939 Klement Gottwald emigroval do Sovětského svazu.
 • V roce 1943 se Gottwald dohodl s Benešem na sjednocení domácího a zahraničního protinacistického odboje. Národní fronta a Košický vládní program byl z velké míry Gottwaldovo dílo, které mu později umožnilo snadnější převzetí moci.
 • Po válce se Gottwald vrátil do Prahy jako místopředseda vlády a předseda Národní fronty. V roce 1946 se Klement Gottwald stal předsedou vlády.
 • Prezidentského úřadu se chopil po abdikaci Beneše v roce 1948. V Československu následně zavládlo temné období totality.
 • Gottwald zemřel v roce 1953 v Praze. Na jeho postu jej nahradil Antonín Zápotocký.

5) Antonín Zápotocký (v úřadě 1953 – 1957)

Prezidenti ČR a Československa: Chronologický přehled

Tento státník se narodil v roce 1884 ve středočeských Zákolanech. Jeho otec byl známou osobou, jelikož se jednalo o spoluzakladatele sociálně demokratické strany. Zápotocký se vyučil kameníkem.

 • Až do roku 1914 působil Zápotocký jako funkcionář sociální demokracie na Kladensku a redaktor jejího stranického tisku.
 • Za první světové války narukoval jako voják rakousko-uherské armády. Po skončení války se angažoval v sociálně demokratické straně a stal se jedním ze zakladatelů bolševické frakce v ní.
 • Následně se přesunul do KSČ. Přišla druhé světová válka, která pro Zápotockého nebyla šťastným obdobím, ocitl se dokonce v koncentračním táboře, pobyt v něm však přežil.
 • Po převratu v roce 1948 se stal Zápotocký předsedou československé vlády. Po smrti Klementa Gottwalda jej nahradil v jeho prezidentské funkci. Tu vykonával až do své smrti v roce 1957 v Praze.

6) Antonín Novotný (v úřadě 1957-1968)

Prezidenti ČR a Československa: Chronologický přehled
Pot, Harry, CC BY-SA 3.0 NL, via Wikimedia Commons

Další komunistický prezident se narodil v roce 1904 v Praze Letňanech. Vyučil se strojním zámečníkem.

 • Do KSČ vstoupil v roce 1921 a bylo mu svěřeno několik stranických funkcí, i post tajemníka. S vypuknutím druhé světové války se stáhl do ústraní, ale účastnil se ilegálních akcí KSČ, za což byl potrestán pobytem v koncentračním táboře.
 • Hned po skončení války se Novotný velmi angažoval v komunistické straně. V roce 1945 byl Antonín Novotný zvolen do politického sekretariátu a předsednictva ÚV KSČ. V září 1953 byl zvolen prvním tajemníkem Ústředního výboru KSČ.
 • Po smrti Antonína Zápotockého byl v roce 1957 zvolen do úřadu prezidenta. V roce 1960 Novotný prohlásil, že v Československu je již socialismus vybudován a nechal tak přejmenovat i stát na Československá socialistická republika.
 • V té době však začalo docházet k rozvolňování tehdejších poměrů, což bylo Novotnému značně proti srsti. Spolu s nevýkonnou ekonomikou začal jeho postupný pád, které potvrdilo donucení k abdikaci na prezidentský post. Jeho nástupcem se stal Ludvík Svoboda.
 • Antonín Novotný zemřel v roce 1975 v Praze.

7) Ludvík Svoboda (v úřadě 1968 – 1975)

Prezidenti ČR a Československa: Chronologický přehled
Stanislav Tereba, CC BY-SA 3.0 CZ, via Wikimedia Commons

Tento prezident přišel na svět v roce 1895 v Hroznatíně. Původem byl z rolnické rodiny. Možná i proto studoval na vyšší zemědělské škole.

 • Ludvík Svoboda se angažoval ve válečných aktivitách a také odboji – působil ve známé organizaci Obrana národa.
 • Po válce se stal ministrem národní obrany a tuto funkci vykonával do roku 1950. Nejprve byl nestraník, ale sympatizoval s komunisty a po únoru 1948 se stal členem komunistické strany a sám pomohl komunistům k moci.
 • V období pražského jara v roce 1968 po abdikaci Antonína Novotného byl Ludvík Svoboda zvolen na post prezidenta republiky. V této pozici podporoval snahy reformátoru o uvolnění poměrů.
 • Od dubna 1974 se Svobodův zdravotní stav zhoršil a znemožňoval mu vykonávat prezidentskou funkci. Odmítl ale úřad opustit, a proto poslanci přijali zvláštní zákon, podle kterého mohl být prezidentské funkce zbaven. Ve funkci jej nahradil Gustav Husák.
 • Ludvík Svoboda zemřel v roce 1979 v Praze.

8) Gustav Husák (v úřadě 1975 – 1989)

Prezidenti ČR a Československa: Chronologický přehled
Idnes.cz, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Tento československý prezident vykoukl poprvé na svět v roce 1913 v Bratislavě. Už zamlada byl veřejně aktivní, politické dění jej vždy zajímalo.

 • Už jako šestnáctiletý Husák vstoupil do Komunistického svazu mládeže a v roce 1933 do Komunistické strany Československa. Vystudoval práva.
 • Husák v roce 1969 vystřídal Alexandra Dubčeka ve funkci prvního tajemníka KSČ, o dva roky později se stal generálním tajemníkem. Po odvolání Ludvíka Svobody z postu prezidenta byl v roce 1975 zvolen do tohoto úřadu.
 • V roce 1989 v důsledku Sametové revoluce došlo k pádu komunismu v Československu. Situace byla neudržitelná. Husák abdikoval a v jeho funkci jej nahradil Václav Havel.
 • Gustav Husák zemřel v roce 1991 v domovské Bratislavě.

9) Václav Havel (v úřadě 1989 – 1992) 

Prezidenti ČR a Československa: Chronologický přehled
Ondřej Sláma, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Václav Havel byl jedním z nejvýznamnějších politiků, který doslova ohromil svět. Narodil se v Praze v roce 1936 v intelektuální rodině. Vystudoval dramaturgii na pražské DAMU. Přispíval do časopisů. Divadlo Na zábradlí uvádělo jeho divadelní hry.

 • Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 vystoupil Havel otevřeně proti komunistickému režimu a nátlaku. Musel kvůli tomu opustit divadlo a živil se jako dělník.
 • Havel stál za vydáním Charty 77. Byl společně s Jiřím Hájkem a Janem Patočkou jedním z prvních tří mluvčích této občanské iniciativy, jež požadovala dodržování základních práv a svobod v Československu. V důsledku toho a dalších “protistátních” aktivit byl několikrát vězněn.
 • Po Sametové revoluci a abdikaci prezidenta Husáka v roce 1989 byl Václav Havel zvolen prezidentem Československé socialistické republiky. Zvolen byl tehdejším komunistickým Federálním shromážděním. Ve své inaugurační řeči slíbil přivést zemi ke svobodným volbám, což v létě 1990 splnil. Po prvních demokratických volbách byl Havel v roce 1990 v této funkci potvrzen.

Prezidenti České republiky

1) Václav Havel (v úřadě 1993 – 2003)

 • Po vzniku samostatné České republiky byl roce 1993 znovuzvolen do postu prezidenta.
 • Znovuzvolen byl i v roce 1998. V této funkci setrval až do roku 2003, kdy musel odejít, jelikož podle české ústavy prezidentský mandát nemůže vykonávat ta samá osoba více než dvakrát po dobu pěti let.
 • Po odchodu z vysoké politiky se věnoval dodržování lidských práv ve světě a literární činnosti.
 • Václav Havel zemřel v roce 2011.

2) Václav Klaus (v úřadě 2003 – 2013)

Prezidenti ČR a Československa: Chronologický přehled

Václav Klaus se narodil na pražských Vinohradech v roce 1941. Vystudoval ekonomiku zahraničního obchodu, přičemž ekonomii zasvětil celý svůj život.

 • Ihned po Sametové revoluci vstoupil do politiky. Politickou dráhu nastoupil v prosinci 1989, kdy se stal federálním ministrem financí. V říjnu roku 1991 byl navíc jmenován místopředsedou vlády.
 • Na konci roku 1990 se stal předsedou tehdy nejsilnějšího politického subjektu – Občanského fóra. Po jeho zániku v dubnu roku 1991 spoluzaložil Občanskou demokratickou stranu, jejímž předsedou byl od počátku až do prosince roku 2002.
 • S ODS vyhrál v červnu roku 1992 parlamentní volby a stal se předsedou vlády České republiky.
 • V roce 2003 byl zvolen do funkce prezidenta a nahradil tak dosluhujícího Václava Havla. Tento mandát mu byl prodloužen v roce 2008 znovuzvolením pro druhé funkční období.
 • Po ukončení svého působení ve funkci prezidenta České republiky v březnu roku 2013 přesídlil na zámeček v pražské Hanspaulce.

3) Miloš Zeman (v úřadě 2013 – doposud)

Prezidenti ČR a Československa: Chronologický přehled

Současný prezident České republiky se narodil v roce 1944 v Kolíně. Vystudoval vysokou školu ekonomickou.

 • Během Sametové revoluce se zapojil do činnosti Občanského fóra. Angažoval se v České sociálně demokratické straně. Zastával funkci předsedy Poslanecké sněmovny.
 • Po neúspěšné kandidatuře na post prezidenta republiky v roce 2003 na sedm let odešel z politiky. V březnu 2010 se vrátil v plné síle s novou stranou Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Uskupení však ve volbách v roce 2010 nebylo úspěšné a Zeman na stranickou funkci rezignoval.
 • O tři roky později, v roce 2013, však uspěl v první přímé prezidentské volbě v České republice. Svůj úspěch obhájil i o pět let později.

Čtěte také:

Sdílejte článek – prezidenti ČR a Československa svým kamarádům:


Mindfulness od A do Z - co to je? V čem pomáhá? Jak začít? 5

Gabriela

Naše kamarádka Gabriela odmalička miluje texty. Nejen, že je velmi ráda čte, ale sama tvoří. Na našem webu se zaměřuje především na lifestylová témata. Kromě toho, že ji hodně baví literatura, tak cvičí jógu a zajímá se o seberozvoj. V budoucnu by ráda vyrazila na Saharu. Tak se třeba dočkáme i reportáže z tohoto putování.