150 nejoblíbenějších latinských citátů (s českým překladem)

Připravili jsme pro vás nejoblíbenější latinské citáty s překladem. Latinské citáty a rčení naleznete rozdělené do následujících kategorií:

Nejznámější latinské citáty

 1. Per aspera ad astra – Přes překážky ke hvězdám.
 2. Veni, vidi, vici – Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem – (Caesar)
 3. Faber est suae quisque fortunae. –  Každý svého štěstí strůjce.
 4. Factis ut credam facis – Není třeba slov, stačí činy.
 5. Exitus Acta Probat. – Účel světí prostředky.
 6. Audaces fortuna iuvat – Odvážnému štěstí přeje.
 7. Nunc aut numquam – Teď nebo nikdy.
 8. Veritas vincit – Pravda vítězí.
 9. Veritas liberabit – Pravda vás vysvobodí.
 10. Experientia docet – Zkušenost učí.
 11. Sine labore non erit panis in ore – Bez práce nebude chleba do úst (Bez práce nejsou koláče).
 12. Nus pro omnibus, omnes pro uno – Jeden za všechny, všichni za jednoho.
Nejznámější latinské citáty

Vtipné latinské citáty

 1. Aquam ex pumice postulas – Chceš dostat z kamene vodu. (volný překlad: Vymámit z jalové krávy tele)
 2. Cacatio matutina est tamquam medicina – Ranní stolice je jako lék.
 3. Meum est propositum in taberna mori – Mým záměrem je zemřít v hospodě.
 4. Arcanum boni tenoris animae – Tajemství dobré nálady.
 5. Dies stultis quoque mederi solet – Čas dovede často vyléčit i hlupáka.
 6. Epistula nōn ērūbēscit – Dopis se nečervená.
 7. Pater incertus, mater semper certa est – Otec je nejistý, matka je vždy jistá.
 8. Stultorum mater sempiter gravida – Matka hlupáků je stále těhotná.
 9. Fallere falentes non est fraus – Klamat podvodníka není zločin.
 10. Felix, qui nihil debet. – Šťastný, kdo nic nedluží.
 11. Lupus ovium custos – Vlk hlídá ovce. Podobně jako: Kozel zahradníkem.
 12. Nunc est bibendum – Nyní je třeba pít.
 13. Omnis alcoholicus mendax. – Každý alkoholik lže.
Vtipné latinské citáty

Nejoblíbenější latinské citáty a rčení

 1. Carpe diem – Užívej dne.
 2. Carpe vitam – Užívej život.
 3. Fames optimus est cocus – Hlad je nejlepší kuchař
 4. Bis dat, qui cito dat – Dvakrát dává, kdo rychle dává.
 5. Bona pacta, boni amici – Jasné smlouvy, dobří přátelé.
 6. Homō putat, Deus mūtat – Člověk míní, Pán Bůh mění.
 7. In vino veritas, in aqua sanitas – Ve víně je pravda, ve vodě zdraví.
 8. Homō hominī lupus – Člověk člověku vlkem. 
 9. Mens sana in corpore sano – Ve zdravém těle zdravý duch.
 10. Facit ipsa occasio furem – Příležitost dělá zloděje.
 11. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus – Radujme se tedy, dokud jsme mladí.
 12. Clāra pacta – bonī amīcī – Dobré účty dělají dobré přátele.
 13. Festina lente – Pospíchej pomalu. 
 14. Littera scripta manet – Co je napsáno, trvá / to je dáno.
 15. Ā tuō Lare incipe! – Začni od svého Lara (domácí bůh). Podobně jako: Nejdříve si zameť před vlastním prahem.
 1. Christus mansionem benedicat (C+M+B+K+M+B+) – Kristus žehnej tomuto domu
 2. Dē omnibus dubitandum (est) – O všem je třeba pochybovat.
 3. Fistula dulce canit, volucrem cum decipit auceps – Píšťala sladce zpívá, když ptáčník chytá ptáka; (Podobně jako „Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“).
 4. Omnis exceptio est ipsa quoque regula. – Každá výjimka je v podstatě také pravidlem. (Výjimka potvrzuje pravidlo.)
 5. Ecce Homo. – Hle, člověk!
 6. Dīvide et imperā – Rozděl a panuj.
 7. Ergo bibamus! – Tak tedy pijme!
 8. Finis coronat opus – Konec korunuje dílo. (Konec dobrý, všechno dobré).
 9. Foedum inceptu, foedum exitu. – Co špatně začíná, špatně skončí.
 10. Ad impossibilia nemo obligatur. – Nikdo není povinen plniti nemožné.
 11. A nihilo nihil – Z ničeho nic není, z ničeho nic nevznikne.
 12. Ubi sementem feceris, ita mettes – Jak zaseješ, tak sklidíš.
 13. Cogito ergo sum. – Myslím, tedy jsem. René Descartes
 14. Dē factō – Ve skutečnosti.
 15. Nihil novi sub sole – Nic nového pod sluncem.
 16. Post bellum auxilium. – Pomoc po válce. (Lidově – „S křížkem po funuse“).
Nejoblíbenější latinské citáty a rčení

Krátké latinské citáty

 1. Nihil gratis. – Nic není zadarmo.
 2. Caeca individa est. – Závist je slepá.
 3. Acta non verba – Činy, ne slova
 4. Exempla trahunt – Příklady táhnou.
 5. Nota bene – Dobře si všimni
 6. Pacta sunt servanda – Dohody se musejí zachovávat.
 7. Pecunia non olet – Peníze nesmrdí.
 8. Praga mater urbium – Praha matka měst
 9. Quo vadis – Kam kráčíš
 10. Vinum bene bibitur – Víno se dobře pije.
 11. Veritas omnia vincit – Pravda vše přemáhá.
 12. Omnis habet sua dona dies. – Každý den má své dary. – Martialis
 13. Laesa repugnat ovis. – I ovce se brání, je-li napadena. – Propertius
 14. Fortuna caeca est – Štěstí je slepé. – M. T. Cicero

Latinské citáty o lásce

 1. Amor tussisque non celatur – Lásku a kašel nelze zatajit.
 2. Omnia vincit amor – Všechno přemáha láska. (Láska nad vším vítězí.)
 3. Amor non est sanabilis herbis – Láska není vyléčitelná bylinkami. – Ovidius
 4. Omnia vincit amor et nos cedamus amori. – Všechno přemáha láska, i my lásce podléháme.
 5. Ut ameris, ama – Abys byl milován, miluj
 6. Amor fati – Osudová láska
 7. Amor caecus – Slepá láska (Láska je slepá).
 8. Amor ut lacrima: oculis oritur, in pectus cadit – Láska je jako slza: vzniká v oku, dopadá do srdce – Publilius Syrus.
Latinské citáty o lásce

Latinské citáty o životě

 1. Edo, ut vivam, non vivo, ut edam – Jím, abych žil, nikoli žiji, abych jedl.
 2. Elixir vitae – Elixír života
 3. Aqua vitae – Živá voda, voda života
 4. Fere libenter homines id quod volunt credunt. – Lidé rádi věří tomu, co si přejí.  —  Gaius Julius Caesar
 5. Nemo nascitur sapiens – Nikdo nerodí se moudrým.
 6. Omnia tempus habent. – Všechno má svůj čas.
 7. Pulsate et aperietur vobis – Tlučte a bude vám otevřeno
 8. Sine amicitia vita est nulla – Bez přátel života není.
 9. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis – Časy se mění a my s měníme v nich.
 10. Vivere militare est. – Žít znamená bojovat./ Život je boj.
 11. Donec eris felix multos numerabis amicos tempora si fuerint nubila solus eris. – Dokud budeš štasten, budeš mít mnoho přátel, ale zachmuří-li se čas, budeš sám. – Ovidius
 12. Vita brevis, ars longa – Život je krátký, ale umění přetrvá.
 13. Labor omnia vincit improbus. – Urputná práce vše zmůže. – Vergilius
 14. In tranquillo quilibet gubernator. – Na klidném moři může být kormidelníkem kdokoli.  – Seneca ml.
 15. Satius est recurrere quam currere male – Lepší je vrátit se než běžet špatně.
 16. Arbor mala, mala māla – Špatný strom nese špatná jablka.

Latinské citáty o smrti

 1. Abi in pace – Odejdi v pokoji
 2. De mortuis nil nisi bene. – O mrtvých jen dobře.
 3. Memento mori – Pamatuj na smrt
 4. Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris – Pamatuj člověče, že prach jsi a v prach se obrátiš.
 5. Mors principium est – Smrt je teprve počátek.
 6. Per atria mortis – Skrz brány smrti.
 7. Requiescat in pace – Ať odpočívá v pokoji. (R.I.P.)
 8. Una hora ultima – Jedna z nich je poslední. (Memento na hodinách)
 9. Pracecipuum naturae bonum mors – Smrt je největší dar přírody.

Latinské citáty o přírodě

 1. Igne natura renovatur integra – Veškerá příroda se obnovuje ohněm.
 2. Alma māter – Matka živitelka (též označení Univerzity)
 1. Sine aqua non vita est – Bez vody není života.
 2. Sine sole nihil sum – Bez Slunce nejsem nic.
Latinské citáty o přírodě

Latinské citáty o vzdělání

 1. Non scholae sed vitae discimus – Neučíme se pro školu, ale pro život.
 2. Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit – Není tak špatné knihy, aby alespoň v něčem nebyla prospěšná.
 3. Omne initium difficile est. – Každý začátek je těžký.
 4. Quidquid discis tibi discis – Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe.
 5. Quot capita, tot sententiae – Kolik hlav, tolik myšlenek. (Víc hlav víc ví.)
 6. Repetitio mater studiorum – Opakování (je) matka studia. Také: Opakování je matka moudrosti.
 7. Scio me nihil scire – Vím, že nic nevím.
 8. Verba movent, exempla trahunt – Slova hýbají, příklady táhnou.
 9. Errando diccimus – Chybami se učíme.
 10. Experientia est optima rerum magistra. – Zkušenost je nejlepší učitelkou.

Latinské citáty o hlouposti

 1. Stultorum infinitus est numerus – Hlupáků je nekonečný počet.
 2. Stulti maxime sibi nocent – Hloupí škodí nejvíce sobě.
 3. Stultorum mater sempiter gravida – Matka hlupáků je stále těhotná.
 4. Stultitia excusationem non habet. – Hloupost nemá omluvy. —  Marcus Tullius Cicero
 5. Vacua vasa plurium sonant – Prázdné nádoby nejvíc duní.

Latinské citáty na tetování

 1. In magnis et voliusse sat est. – Ve velkých věcech i chtít znamená dost. – Propertius
  Ignoscas aliis multa, nihil sibi. – Druhým odpouštěj mnoho, sobě nic. – Ausonius
 2. Audacem fortuna iuvat. – Odvážnému štěstí přeje. – Vergilius
 3. Carpe diem quam minimum credula postero. – Užij dne a zítřku veř co nejméně.
 4. Numquam eminentia invidia carent – Tomu, co vyniká, se nikdy nevyhýbá závist. —  Velleius Paterculus Gaius
 5. Per aspera ad astra – Přes překážky ke hvězdám.
 6. Improvidus, Apto, quod Victum – Improvizuj, přizpůsob se a překonej.
 7. Non desistas, non exieris – Nikdy se nevzdávej, nikdy nepřestávej.
 8. Citius, altius, fortius – Rychleji, výše, silněji.
 9. Faber est suae quisque fortunae. –  Každý svého štěstí strůjce.
 10. Omnium Rerum Principia Parva Sunt. – Počátky všech věcí jsou malé.
 11. Non progredi est regredi – Nejít vpřed znamená jít zpět.
 12. Factis ut credam facis – Není třeba slov, stačí činy.
 13. Aut aut, tertium nōn datur – Buď anebo, třetí možnost není.

Který z latinských citátů a rčení je váš oblíbený?

Které latinské motivační citáty a rčení se vám líbily nejvíce?

Hledáte další inspiraci?

Líbily se vám latinské citáty? Podívejte se i na následující články:

Uložte si citáty o lásce na později a svým kamarádům:

Latinské citáty o lásce

Latinské citáty o životě

Latinské citáty o přírodě

Vtipné latinské citáty

Líbí se vám citáty? Nasdílejte je svým kamarádům!

Některé články mohou obsahovat affiliate odkazy. Získáváme za ně menší provize, ze kterých financujeme provoz webu.

Do you like this article? Share it!

Share this with your friends: