Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších

Kdo byli nejvýznamnější a nejdůležitější Egyptští bohové? Pojďme se na ně společně v tomto článku podívat.

Každá egyptská provincie měla svoji vlastní triádu. Jsou tvořené bohem Otcem, Matkou a synem. Dvě nejznámější triády jsou Thébská triáda a triáda Memfisu. Dále se podíváme i na další významné bohy a bohyně Egypta.

Thébská triáda

1) Amon

Význam jména Amon znamená Skrytý či Nespatřitelný. Původně bůh vzduchu a později bůh slunce a vlastně Slunce samo. Od doby Nové říše se jedná o jednoho z nejvýznamnějších egyptských bohů.

Amon je zobrazován v lidské podobě jako muž s božským vousem, na hlavě má korunu se dvěma pery, z nichž je každé rozděleno ještě do sedmi částí. Některé názory se pojí s tím, že tato pera odkazují na skutečnost, že původně se jednalo o božstvo, spojované s větrem a jeho neviditelnou silou. Amonovým zvířetem byl beran, který měl zřejmě odkazovat na jeho ochrannou moc, někdy je tedy Amon zobrazen jako muž s beraní hlavou.

První zmínky o Amonovi můžeme nalézt v Textech pyramid, kde je zmiňován spolu se svou partnerkou Amaunet, kterou později vystřídala bohyně Mut.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších
Jeff Dahl, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

2) Mut

Význam jména Mut znamená Matka. Mut je zobrazována v lidské podobě jako žena se supí pokrývkou hlavy, případně s některou z egyptských korun. Někdy může být zobrazena jako lvice. Populární se tato bohyně stala až za Nové říše, kdy byla uctívána v rámci thébské triády, jako partnerka Amona, matka Chonsua a královna bohů.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších

3) Chonsu

Význam jména Chonsu znamená Cestovatel či Poutník. Byl bohem Měsíce. Chonsu je zobrazován buď jako dítě s typickou egyptskou kadeří nebo jako muž s hlavou sokola. Jelikož jde o egyptského boha, který je spojován s měsícem, na jeho hlavě bývá ještě půlměsíc a v něm měsíční kotouč. Jeho významným atributem je také náhrdelník menit a někdy drží v rukou sloup džed, symbol trvání.

Byl součástí thébské triády, kde vystupoval jako syn Amona a Mut.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších

Triáda Memfisu

4) Ptah

Ptah je odvozeno od slovesa peteh, které znamená „tvořit“, „dávat tvar“, překlad jeho jména teda můžeme přeložit jako „Ten, který tvoří.“ Byl bůh stvoření, umění a plodnosti. Býval považován také za patrona řemeslníků a umělců. Ptah byl jedním z nejstarších božstev starého Egypta-zmínky o něm máme doložené jíž z dob 1.dynastie z Tarchánu. Zobrazován býval jako stojící člověk v mumiformní podobě, držící své typické žezlo, zakončené symboly was (moci), džed (trvání) a anch (života).

V Mennoferu byl Ptah uctíván v rámci triády, kde jeho partnerku představovala bohyně Sachmet a jako jejich syn vystupoval bůh Nefertum.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších

5) Sachmet

Význam jména Sachmet znamená „Mocná“. Byla spojována s válkou a bitvou a pomáhala faraonům porazit nepřátele. Sachmet bývala zobrazována jako žena se lví hlavou, případně ještě se slunečním kotoučem nad hlavou. Někdy může být zachycena ve zvířecí podobě jako lvice.

Jedná se také o bohyni, která byla považována za dceru slunečního boha a zastupující především jak pozitivní, tak negativní aspekty moci slunečního oka. V Textech rakví je pak např. spojována s červenou dolnoegyptskou korunou.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších

6) Nefertum

Nefertum je bůh vůně a světla, uctívaný v podobě lotosového květu. Původně podle egyptské mytologie vyrostl z lotosu, což je dost nezvyklé. Byl zobrazován v mužské podobě s modrým lotosem na hlavě. K ozdobě jeho hlavy někdy také patřila dvojice per a dva vývažky.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších

Další bohové Egypta

Další známí bohové starověkého Egypta

7) Re

Význam jména Re znamená „Slunce“. Re patří k dalším nejznámějším a také nejvýznamnějším bohům starověkého Egypta. Jednalo se o slunečního boha, zastupujícího sluneční žár, teplo, světlo a energii. Mohl být vyobrazen jako (okřídlený) sluneční kotouč, v lidské podobě nebo také jako člověk s hlavou sokola, berana nebo ve tvaru skaraba. Dále mohl nabývat zvířecí podoby, a to právě jako sokol, beran nebo skarabeus, ale mohl být také jako kocour, býk, had nebo fénix.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších

8) Anup

Význam jména Anup se může odvozovat od slovesa inep, které znamená „rozkládat se“ či „hnít“, a jeho jméno by tedy odkazovalo na jeho spojitost s balzamováním a pohřby. Byl bohem zemřelých, pohřebišť a mumifikace. Anup bývá zobrazován jako muž se šakalí či psí hlavou, nebo přímo jako sedící černý pes či šakal. Již jeho podoba jej spojuje s pohřebišti, jelikož psi a šakali často žili na okrajích pouští, a tedy v místech pohřebišť, po kterých se potulovali, a také vyhrabávali mělké hroby.

Anup měl trestat provinění vůči bohům, a to především vykrádání a znesvěcování hrobů.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších

9) Hapi

Bůh Hapi představuje personifikovaný Nil nebo nilské záplavy, takže takový je i jeho význam jména. Byl bohem záplav a úrodnosti. Jeho každoroční záplavy na řece Nil přinášely do polí úrodné bahno, které bylo důležité pro úrodu. Byl zobrazován v lidské podobě jako obtloustlý muž s modrou kůží a dlouhými vlasy, tyto prvky poukazovaly právě na symboliku hojnosti a úrody, kterou záplavy přinášely. Na sobě má zvláštní suknici z látkových pruhů a na jeho hlavě je často zobrazena rostlina papyru nebo lotos, a v rukou mívá obětiny.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších

10) Hor

Význam jména Hor znamená „Vzdálený“ nebo „Ten ve výšinách“. Hor je jedním z nejznámějších, nejdůležitějších a také nejstarších egyptských bohů. Byl bohem nebes, slunce a světla. Bývá zobrazován v sokolí podobě, nebo také jako muž s hlavou sokola, často s královskými insigniemi nebo korunami.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších

11) Min

Význam jeho jména není jasný. Byl především bohem plodnosti a vegetace. Min patří k nejstarším staroegyptským bohům. Bývá zobrazován jako člověk, a to v ityfalické podobě, s korunou se dvěma dlouhými pery na hlavě. K jeho dalším atributům patří také nejasný předmět, vypadající jako kruh se dvěma výběžky po stranách, není však přesně jasné, o co se jedná. Za jeho posvátnou rostlinu byl považován salát, který byl spojován s plodností a sexualitou.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších

12) Nun

Význam jména Nun znamená Vodstvo či Pravodstvo. Reprezentuje v mytologii prvotní pravodstvo či praoceán, který předchází jakoukoli formu existence a z níž se rodí bohové. Pokud je Nun zobrazen v antropomorfní podobě, jedná se většinou o mužskou postavu s božským vousem, která vyzdvihuje sluneční kotouč z prvotních vod. Pokud je zobrazen v rámci Osmera, jedná se, stejně jako u všech mužských zástupců Osmera, o muže s žabí hlavou.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších

13) Sutech

Význam jména Sutech je nejasný, ale může být odvozován např. od egyptského slova tešteš, které znamená „tlouci“ či dokonce „rozsekat na kousky“. Byl bohem pouště, moře a bouře, případně také války, temnoty a rovněž pán chaosu. Jednalo se o jednoho z nejznámějších egyptských bohů, a to především kvůli jeho negativním rysům, kdy je považován za představitele chaosu a zla obecně. Nejčastěji je zobrazen s hlavou zvířete, jehož charakter není úplně jasný a říká se mu zkrátka „Sutechovo zvíře“, případně přímo ve zvířecí podobě. Toto zvíře má většinou podobu psa, osla nebo žirafy.

14) Chontamentej

Význam jména Chontamentej znamená „Ten, který je v čele západních“, přičemž Západ představuje říší mrtvých. Byl ochráncem mrtvých a pohřebišť. Bývá zobrazován podobně jako další božstva s obdobnou charakteristikou, většinou jako černý pes nebo šakal.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších
Heshbi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

15) Šu

Významů jména Šu je několik, může to znamenat „Ten, který se pozvedá“, nebo také „Prázdný“, „Prázdnota“ či „Prostor“, případně „Ten, který vysušuje.“ Byl to bůh vzduchu, světla a života. Je zobrazován jako mužská postava s pštrosím perem, které je zároveň hieroglyfem jeho jména, nad hlavou, od Nové říše se pak objevuje stojící na Gebovi, který představuje zemi, a podpírá tělo bohyně Nut, představující nebesa. Může být také zobrazen jako lev, případně muž se lví hlavou.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších

16) Geb

Význam jména Geb je nejasný. Někdy je označován pro zemi, ale v tomto případě jde spíše o druhotné označení země na základě Gebovy charakteristiky. Byl bohem země a vlastně samotnou zemí. Egypťané ho považovali za otce všech bohů. Obvykle je zobrazován antropomorfně, například jako muž, který má na hlavě korunu Dolního Egypta (v Pozdní době spojenou ještě s korunou atef), případně husu, která je hieroglyfickým znakem, jímž se zapisuje jeho jméno. Zřejmě nejznámější je ovšem zobrazení Geba jako země, nad nímž se klene bohyně Nut, představující nebesa.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších

Bohyně Egypta

Další známé bohyně starověkého Egypta

17) Bastet

Význam jména Bastet znamená „Ta s nádoby na posvátné masti“. Bastet byla považována za bohyni plodnosti, mateřství a krásy. Je také uctívaná jako ochránkyně koček a lidí, kteří se o ně starají. Bastet bývá zobrazována jako žena se lví nebo kočičí hlavou, případně ve svém zvířecím aspektu jako kočka. Často drží v ruce sistrum, hudební nástroj spojovaný především s kultem bohyně Hathor, a na krku mívá náhrdelník menit.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších

18) Eset

Význam jména Eset znamená „Trůn“, nicméně jeho přesné nuance a vztah k této bohyni a jejím aspektům je nejasný. Je matkou všeho a je silně spjatá s přírodou. Je nejznámější a nejuctívanější bohyní starého Egypta. Většinou je zobrazena v lidské podobě se znakem svého jména nad hlavou. Někdy má nad hlavou ještě sluneční kotouč nebo kravské rohy. Může být také zobrazená jako kobry, chránící panovníka a plivající jed proti jeho nepřátelům.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších
Jeff Dahl, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

19) Hathor

Význam jména Hathor je doslova „Dům Hora“, naznačuje to tedy těsný vztah s bohem Horem, za jehož matku či manželku byla označována. Byla bohyní radosti, lásky, oslav a krásy. Byla také uctívána jako kraví bohyně. Hathor může být zobrazována jako žena s kraví hlavou, nebo ve zvířecí podobě krávy. Pokud je zobrazena v lidské podobě, může mít nad hlavou rohy, mezi nimiž je sluneční kotouč.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších
Jeff Dahl, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

20) Meschenet

Význam jména Meschenet znamená „Místo zrození“, přeneseně také „Nekropole“. Byla bohyně porodu a stvořitelka každého dítěte. Bývá zobrazována v lidské podobě se znakem v podobě kravského lůna či cihly, která se používala při porodu jako sedadlo, nad hlavou. Často se můžeme ale setkat s jejím zpodobením ve tvaru cihly, zakončené ženskou hlavou.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších
Jeff Dahl, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

21) Selket

Význam jména Selket, které celé zní Selket hetyt, doslova znamená „Ta, která přiměje hrdlo dýchat“, odkazuje na její schopnost nejen dát, ale i odejmout. Byla ochranná bohyně panovníků. Zobrazována je nejčastěji jako žena, která má nad hlavou znak štíra. Objevují se ovšem i jiná zobrazení, například ve své mateřské podobě se objevuje jako žena s noži v ruce se dvěma hlavami-jednou lví a druhou krokodýlí. Může se objevovat i jako štír či kobra.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších

22) Vadžet

Význam jména Vadžet znamená „Zelená“, „Prosperující“, „Trvající“ nebo „Ta, která náleží papyru“. Její jméno odkazuje na region Delty, kde byla uctívána a jehož byla patronkou. Byla ochranou bohyní Dolního Egypta. Nejčastěji je zobrazena v podobě kobry. Může být, ale také zobrazena v lidské podobě, někdy se objevuje i jako žena s hlavou lvice a vzhledem k těsné spojitosti s bohyní Nechbet se také může objevovat jako supice nebo okřídlený had.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších
I, Rémih, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

23) Nechbet

Význam jména Nechbet znamená „Ta z Nechebu“, „Nechebská“. Vztahuje se k významnému městu Necheb. Byla ochranou bohyní Horního Egypta. Typické zobrazení Nechbety je v podobě supice. Ve dvojici s Vadžet může být také zobrazená jako kobra. V lidské podobě se objevuje se supí čelenkou nebo s bílou hornoegyptskou korunou na hlavě.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších

24) Neit

Význam jména Neit znamená „Děsivá“ nebo „Nahánějící hrůzu“. Objevuje se již od počátku egyptských dějin. Byla bohyně lovu a války, od Nové říše vystupovala především jako ochránkyně zemřelých. Bývá zobrazována jako žena, často má na hlavě dolnoegyptskou korunu. Nad hlavou může mít štít se šípy jako svůj symbol, případně hieroglyfický znak, který zapisuje její jméno. V ruce má luk a šípy, někdy také žezlo. Řekové ztotožnili Neit s bohyní Athénou.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších

25) Tefnut

Význam jména Tefnut je nejasný. Obvykle je přeložen jako „Vyplivnutá“, což odkazuje na etiologický mýtus o jejím stvořením. Může to, ale také znamenat „Deformující (se)“. Byla bohyní vlhkosti, vlhkého vzduchu, rosy a deště. Bývá zobrazována buď v lidské podobě, se slunečním kotoučem nad hlavou neo uraeem na hlavě, nebo jako lvice, případně žena se lví hlavou. Řekové Tefnut později ztotožnili s bohyní Afrodíté.

Egyptští bohové: 25 nejvýznamnějších a nejvlivnějších
A8takashi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Čtěte také:

Líbí se vám Egypští bohové? Nasdílejte je i svým kamarádům!

Všechny obrázky jsou použité z Wikimedia Commons s licencí CC BY-SA 4.0.